§1 Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Radomski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Setenta Paweł Radomski”, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Domaszczynie (55-095) pod adresem: ul. Przylesie 76, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6472489879, REGON 362711060 („Administrator”). Z Administratorem możesz skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 793 432 042 lub za pomocą adresu e-mail: kontakt@kartazgloszen.pl.
 2. Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają:
  1. Aplikacja – aplikację webową „Karta Zgłoszeń” wspierającą organizację turniejów tanecznych;
  2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  3. Serwis – stronę internetową www.kartazgloszen.pl wraz z podstronami;
  4. Użytkownik – osobę korzystająca z Aplikacji lub Serwisu lub osobę, której dane osobowe zostały dodane w Aplikacji.
 3. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w RODO, w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
§ 2 Kategorie danych, cele i podstawy przetwarzania
 1. Administrator może zbierać następujące kategorie danych: dane logowania do Aplikacji, imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres, rok urodzenia, klasa taneczna, wizerunek, dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji (m.in. IP, domena, urządzenie końcowe).
 2. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie lub Aplikacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
  2. w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, obsługi konta w Aplikacji, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celu organizacji turniejów tanecznych przez organizatorów tanecznych, w tym archiwizacji danych z tym związanych, co stanowi prawnie uzasadniony interes osoby trzeciej – organizatorów turniejów tanecznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce jeśli szkoła tańca dodaje w Aplikacji dane swoich tancerzy lub zgłasza ich do udziału w turniejach tanecznych, dane te przetwarzane są w celu realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji zawartej z Użytkownikiem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. w pozostałych przypadkach, tam gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
§ 3 Prawa Użytkowników
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
  6. przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi stworzenie konta w Aplikacji, korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, w tym zgłoszenie się na turnieje taneczne, czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie.
§ 4 Odbiorcy danych
 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:
  1. organizatorzy turniejów tanecznych, którzy mogą być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  2. osoby zgłaszające się do turniejów tanecznych,
  3. pozostali uczestnicy turniejów tanecznych oraz szkoły tańca zgłaszające tancerzy do turniejów,
  4. podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Aplikacji lub Serwisie – operatorzy płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,
  6. biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,
  7. właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.
§ 5 Okres przechowywania danych
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:
  1. korzystania z Aplikacji, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Aplikacji na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
  2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika - do czasu cofnięcia zgody,
  3. w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
  4. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
§ 6 Pliki Cookies oraz pamięć podręczna przeglądarki
 1. W Serwisie oraz w Aplikacji mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) podmiotów trzecich obejmujące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, a które mogą obejmować następujące rodzaje plików cookies:
  1. cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu, Aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);
  2. cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu lub Aplikacji, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu lub Aplikacji;
  4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu lub Aplikacji;
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  6. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  7. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu lub Aplikacji.
 2. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. na poniższych stronach:
  1. Firefox: www,
  2. Internet Explorer: www,
  3. Chrome: www,
  4. Opera: www,
  5. Safari: www.
 3. W ramach Aplikacji Administrator wykorzystuje do przechowywania danych informatycznych mechanizmy localStorage oraz sessionStorage, tj. wydzieloną część pamięci podręcznej przeglądarki, służącą do przechowywania danych o ruchu w Aplikacji. Dane przechowywane w sessionStorage są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika, zaś dane z localStorage są przechowywane również po jej zamknięciu.
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie.
 2. W celu uzyskania informacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym związanych z użytkowaniem Aplikacji prosimy zapoznać się również z naszym Regulaminem udostępnionym pod adresem: www.kartazgloszen.pl/regulations.