§1 Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji webowej „Karta Zgłoszeń” wspierającej organizację turniejów tanecznych („Aplikacja”). Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Konto – konto prowadzone w Aplikacji zakładane poprzez udostępniony formularz;
  2. Okres Gwarancyjny – okres 14 dni od dnia zakończenia pierwszego turnieju organizowanego przy pomocy Aplikacji przez Organizatora, w ciągu którego Organizator może od Umowy odstąpić i otrzymać pełen zwrot opłat;
  3. Organizator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej organizująca turniej tańca;
  4. Serwis – strona internetowa www.kartazgloszen.pl;
  5. Umowa – umowa o odpłatne korzystanie z funkcjonalności Aplikacji umożliwiających w szczególności organizację turnieju tanecznego zawierana między Organizatorem a Administratorem na podstawie Regulaminu;
  6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej niebędąca Organizatorem, w szczególności tancerze lub szkoły tańca.
 2. Przed założeniem Konta Organizator oraz Użytkownik zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Zakładając Konto Organizator oraz Użytkownik akceptują treść Regulaminu.
 3. Właścicielem i administratorem Aplikacji jest Paweł Radomski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Setenta Paweł Radomski”, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Domaszczynie (55-095) pod adresem: ul. Przylesie 76, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6472489879, REGON 362711060 („Administrator”) z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 793 432 042 lub za pomocą adresu e-mail: kontakt@kartazgloszen.pl.
 4. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji oraz przechowywania wprowadzanych do Aplikacji danych i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 5. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§ 2. Warunki korzystania z aplikacji
 1. Użytkownik oraz Organizator mogą korzystać z Aplikacji za pośrednictwem urządzeń końcowych z dostępem do Internetu, w tym komputera, laptopa, urządzeń mobilnych. Do korzystania z Aplikacji zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych Mozilla Firefox lub Google Chrome.
 2. Aplikacja działa w trybie online, co oznacza, że do korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji konieczne jest utrzymywanie w czasie korzystania z Aplikacji stałego dostępu do sieci Internet.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość regularnej aktualizacji Aplikacji i jej funkcjonalności.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników oraz Organizatorów w związku z korzystaniem z Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej, dobra osobiste lub dobre obyczaje, a także naruszające przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Autorzy zamieszczanych w Aplikacji utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich uprzedniej, pisemnej zgody.
 6. Zabronione jest ingerowanie przez Użytkownika oraz Organizatora w Aplikację lub Serwis, a także podejmowanie działań mogących skutkować zagrożeniem dla stabilności Aplikacji lub Serwisu.
 7. Zabronione jest udostępnianie swoich danych do logowania w Aplikacji jakimkolwiek osobom trzecim.
§ 3. Konto użytkownika
 1. W celu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, w szczególności w celu dokonywania zgłoszeń tancerzy na turnieje taneczne organizowane przez Organizatorów za pośrednictwem Aplikacji konieczne jest założenie Konta oraz wprowadzenie danych do faktury w ustawieniach Konta.
 2. Utworzenie Konta wiąże się z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy na korzystanie z Aplikacji i prowadzenie Konta. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne i odbywa się w ramach formularza internetowego dostępnego w Serwisie poprzez podanie imienia, nazwiska, nazwy klubu, miejscowości, telefonu oraz adresu e-mail. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu założenia Konta poprzez kliknięcie linka otrzymanego w wiadomości e-mail i zalogowanie w Serwisie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do Konta. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta traktuje się jako czynności wykonane przez Użytkownika, na którego ono wskazuje.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane w Aplikacji korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce Moje Konto.
 5. Użytkownik może rozwiązać umowę na korzystanie z Aplikacji i prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta za pomocą wyboru opcji Usuń Konto dostępnej w ustawieniach konta w Aplikacji.
 6. Administrator ma prawo do zamknięcia Konta Użytkownika z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 3 Regulaminu.
§ 4. Organizacja turnieju, funkcjonalności dla organizatora
 1. W celu zawarcia Umowy i skorzystania z funkcjonalności Aplikacji przeznaczonych dla Organizatora niezbędne jest uprzednie założenie bezpłatnego Konta Użytkownika w Serwisie na zasadach określonych w §3 Regulaminu oraz uzupełnienie danych do faktury w ustawieniach Konta w Aplikacji. Następnie, po utworzeniu Konta Organizator ma możliwość utworzenia turnieju tanecznego:
  1. przy użyciu wydzielonego w Aplikacji Panelu („Panel Organizatora”) poprzez wprowadzenie założeń turnieju tanecznego, w tym zasad zapisów na turniej, jeśli opcja ta jest dostępna w Aplikacji, lub
  2. poprzez ręczną konfigurację Panelu Organizatora i dodanie założeń turnieju we współpracy z Administratorem.
 2. Po utworzeniu turnieju i określeniu jego zasad Organizator ma możliwość uiszczenia opłaty i zawarcia Umowy.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony związany z organizacją konkretnego turnieju, za który uiszczona została opłata, w momencie zaksięgowania tej opłaty. Opłatę uiszcza się w wysokości wynikającej z wybranego pakietu (zgodnie z cennikiem) przelewem na wskazany przez Administratora numer rachunku bankowego lub poprzez płatność natychmiastową realizowaną za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności internetowych, jeśli opcja ta jest dostępna w Aplikacji. Wraz z zaksięgowaniem opłaty Organizator ma możliwość udostępnienia turnieju w Aplikacji w taki sposób, że staje się on widoczny dla innych Użytkowników i uruchomienia zapisów na ten turniej.
 4. Umowa zostaje zawarta w związku z danym turniejem i wygasa po zakończeniu tego turnieju, za który uiszczona została opłata. Po zakończeniu turnieju Organizator nadal ma dostęp do danych zebranych w Aplikacji zgromadzonych na potrzeby turnieju (o ile dane nie zostaną usunięte z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. dotyczące ochrony dany osobowych) z tym zastrzeżeniem, że wszelkie utwory muzyczne zamieszczone przez Użytkowników w Aplikacji na potrzeby danego turnieju tańca będą przechowywane przez okres 7 dni od dnia zakończeniu tego turnieju, a po tym czasie mogą zostać usunięte.
 5. Zawarcie Umowy nie wyklucza możliwości zawierania dalszych Umów dotyczących organizacji kolejnych turniejów tanecznych lub umowy na korzystanie z Aplikacji i z prowadzenia Konta Użytkownika w celu dokonywania zapisów na turnieje.
 6. W przypadku jeśli Organizator nie jest zadowolony z funkcjonowania Aplikacji, ma prawo do odstąpienia od Umowy w Okresie Gwarancyjnym. Informację o odstąpieniu od Umowy Organizator powinien przesłać na adres e-mail: kontakt@kartazgloszen.pl. W tym wypadku Administrator zwróci na rzecz Organizatora wpłaconą opłatę za wybrany pakiet w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Administratora informacji o odstąpieniu. Organizator ma prawo do odstąpienia od Umowy w Okresie Gwarancyjnym wyłącznie jeden raz, co do pierwszego turnieju tanecznego organizowanego z użyciem Aplikacji.
 7. Organizator ma prawo rozwiązania Umowy najpóźniej w terminie do 30 dni przed planowaną datą turnieju, którego dotyczy zawarta Umowa. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie niniejszego postanowienia Organizatorowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
§ 5. Działanie aplikacji, odpowiedzialność administratora
 1. Administrator ma prawo do dokonywania aktualizacji, napraw, usunięcia błędów oraz prac konserwacyjnych nad Aplikacją, które mogą spowodować ograniczenia możliwości korzystania z Aplikacji. Administrator niezwłocznie poinformuje Organizatora o planowanych zmianach, które mogą zakłócić dostęp do Aplikacji (za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez umieszczenie informacji w Serwisie lub Aplikacji), o ile jest to możliwe. Utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z Aplikacji w przypadku, gdy Organizator został o nich poinformowany nie uznaje się za nienależyte wykonanie Umowy.
 2. Górna granica odpowiedzialności Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu deliktu jest ograniczona do dwukrotnej wysokości ceny jednego pakietu uiszczonej przez Organizatora.
 3. Administrator ma prawo do uniemożliwienia dostępu do Aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności, usunięcia Konta, a także do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez prawa do żądania odszkodowania, w przypadku naruszania przez Organizatora lub Użytkownika postanowień § 2 ust. 4-7 Regulaminu, podejmowania działań naruszających bezpieczeństwo Aplikacji, podejmowania działań mogących spowodować awarię Aplikacji oraz nieuprawnionego udostępniania danych do logowania do Konta.
§ 6. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Aplikacji należy kierować do Administratora na adres e-mail:kontakt@kartazgloszen.pl lub pocztą na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych nieprawidłowości.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.
§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Organizatorom na podane przez nich w Aplikacji adresy e-mail lub udostępniona w widoczny sposób w Aplikacji nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu:
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy na korzystanie z Aplikacji i prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta;
  2. Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, za który została już dokonana opłata abonamentowa.
 3. Użytkownik oraz Organizator wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Aplikacji.